STATUT

STOWARZYSZENIA OSÓB I RODZIN
NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO
„ZROZUMIEĆ I POMÓC”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie noszące nazwę Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego “Zrozumieć i Pomóc” zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem” jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 4. Świadczenie na rzecz Stowarzyszenia mogą wykonywać wolontariusze na podstawie przepisów ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 837 z późn. zm.)

§3

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie ma prawo używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”.

§4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych, a także międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.
 2. Stowarzyszenie może współpracować z odpowiednimi pod względem realizowanego celu organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

§5

Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§6

 1. Celem Stowarzyszenia są oddziaływania profilaktyczne i terapeutyczne wobec osób z problemami zdrowia psychicznego, ich rodzin i opiekunów według zasad określonych w przepisach prawa, a w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.
 2. Cele te obejmują:
  1. pomoc osobom z niepełnosprawnością psychiczną w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania;
  2. zapewnienie osobom z niepełnosprawnością psychiczną warunków do rehabilitacji i integracji z otoczeniem;
  3. udzielenie wsparcia rodzinom i opiekunom osób po kryzysach psychicznych;
  4. kształtowanie świadomości społeczeństwa w zrozumieniu problemów osób z niepełnosprawnością psychiczną;
  5. prowadzenie działalności w obszarze pomocy społecznej na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością psychiczną ze społecznością lokalną;
  6. prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, w szczególności obrona praw grup dyskryminowanych i zagrożonych wykluczeniem ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć i bezrobocie;
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

§7

 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. organizowania i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, zdrowotnej i edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością w szczególności z niepełnosprawnością psychiczną;
  2. organizowania i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób z niepełnosprawnością;
  3. pomocy w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia dla osób z niepełnosprawnością oraz dla ich rodzin;
  4. organizowania pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin;
  5. organizowania działalności humanitarnej dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin;
  6. organizowania i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób                         z niepełnosprawnością;
  7. prowadzenia dla osób z niepełnosprawnością psychiczną form indywidualnego wsparcia w samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, poradnictwa zawodowego szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy, oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudniania chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej;
  8. podejmowania działań zmierzających do aktywizacji i integracji całego środowiska działającego na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym innych organizacji, placówek, instytucji;
  9. prowadzenia działalności w zakresie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji twórczości osób z niepełnosprawnością;
  10. inicjowania i realizowania działań zmierzających do integracji i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie we wszystkich dziedzinach życia;
  11. inicjowania i realizowania działań zmierzających do wspierania podmiotów ekonomii społecznej i osób wymagających szczególnego wsparcia;
  12. prowadzenia działalności wydawniczej;
  13. prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki środowiska osób z niepełnosprawnością i organizacji pozarządowych;
  14. inspirowania, popierania i realizowania badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej;
  15. prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla doskonalenia kadr dla potrzeb rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 2. Stowarzyszenie może dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1. organizowania i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, zdrowotnej i edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością w szczególności z niepełnosprawnością psychiczną;
  2. organizowania i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób z niepełnosprawnością;
  3. pomocy w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia dla osób z niepełnosprawnością oraz dla ich rodzin;
  4. organizowania pomocy prawnej dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin;
  5. organizowania działalności humanitarnej dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin;
  6. organizowania i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób z niepełnosprawnością;
  7. prowadzenia dla osób z niepełnosprawnością psychiczną form indywidualnego wsparcia w samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, poradnictwa zawodowego szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy, oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudniania chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej;
  8. podejmowania działań zmierzających do aktywizacji i integracji całego środowiska działającego na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym innych organizacji, placówek, instytucji;
  9. prowadzenia działalności w zakresie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji twórczości osób z niepełnosprawnością;
  10. inicjowania i realizowania działań zmierzających do integracji i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie we wszystkich dziedzinach życia;
  11. inicjowania i realizowania działań zmierzających do wspierania podmiotów ekonomii społecznej i osób wymagających szczególnego wsparcia;
  12. prowadzenia działalności wydawniczej;
  13. prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki środowiska osób z niepełnosprawnością i organizacji pozarządowych;
  14. inspirowania, popierania i realizowania badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej;
  15. prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla doskonalenia kadr dla potrzeb rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 3. Cały dochód stowarzyszenia z prowadzenia działalności gospodarczej jest przeznaczany na cele działalności pożytku publicznego.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających;
 3. członków honorowych.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia i jest zainteresowana jego działalnością.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji pisemnej.

§10

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia;
 2. udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 3. zgłaszania wniosków, opinii co do działalności władz Stowarzyszenia oraz zabierania głosu we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

§11

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, (Zarząd Stowarzyszenia może na postawie uchwały w szczególnych uzasadnionych przypadkach ustalić składkę niższą niż ogólnie przyjęta).

§12

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc merytoryczną, finansową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Jeżeli członkiem wspierającym jest osoba prawna to działa ona w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 4. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 5. Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego.
 6. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia, dokonanego na skutek rażącego naruszenia statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia;
 3. z powodu nie płacenia składek przez okres roku lub innych zobowiązań;
 4. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała;
 5. w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych;
 6. zgonu członka Stowarzyszenia.
 7. od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu członka zwyczajnego lub wspierającego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia statutowej uchwały, odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§15

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • a)    Walne Zgromadzenie Członków;
  • b)   Zarząd;
  • c)    Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 3. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej ilości kandydatów.
 4. Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje się bez względu na liczbę obecnych członków biorących udział w głosowaniu.
 5. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą być ponownie wybrani po upływie kadencji na kolejne następujące po sobie kadencje.

§17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.

§18

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków, co najmniej 2 tygodnie przed terminem zebrania listem poleconym.
 2. W zawiadomieniu należy wskazać drugi termin zebrania. Drugi termin może być ustalony w tym samym dniu, co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

§19

 1. Walne Zgromadzenie o charakterze nadzwyczajnym może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku a wyborcze w terminie co najmniej jednego miesiąca przed końcem kadencji.

§20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. wybieranie i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
 2. uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
 5. zatwierdzanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;
 6. podejmowanie uchwał o nadawaniu i pozbawianiu godności członka honorowego na wniosek Zarządu;
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia;
 9. podejmowanie uchwał o zmianie statutu;
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§21

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów członków biorących udział w głosowaniu bez względu na liczbę obecnych członków.

§22

 1. Zarząd postępuje zgodnie z obowiązującym go regulaminem.
 2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
  • a)    prezes;
  • b)   jeden lub dwóch wiceprezesów;
  • c)    sekretarz;
  • d)   skarbnik;
  • e)    od dwóch do trzech członków Zarządu, o ich liczbie decyduje przed wyborami Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
 3. Kandydatury do Zarządu Stowarzyszenia zgłaszane są przez członków zwyczajnych i honorowych.
 4. Walne Zgromadzenie wybiera prezesa Zarządu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych. Członkowie ustalają podział funkcji w Zarządzie.
 6. Członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej
 7. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, jeżeli skład Zarządu zmniejsza się o 3 osoby, Zarząd zwołuje w terminie jednego miesiąca Walne Zgromadzenie celem wyboru nowych członków Zarządu. Uzupełnianie składu zarządu przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.
 8. Funkcje w Zarządzie mają charakter nieodpłatny i honorowy.

§23

 1. Dla ważności pism w sprawach majątkowych wymagane są dwa podpisy – prezesa lub jednego z wiceprezesów i skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism wymagane są dwa podpisy – prezesa lub jednego z wiceprezesów i sekretarza Stowarzyszenia.

§24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia;
 3. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia;
 4. zatrudnianie pracowników;
 5. nadawanie i pozbawianie członkostwa oraz prowadzenie ich ewidencji;
 6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
 7. podejmowanie uchwał w sprawach bieżących Stowarzyszenia, przy obecności przynajmniej 2/3 liczby członków Zarządu.
 8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych;
 9. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia przepisów statutu i regulaminów;
 10. powoływanie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz zatwierdzanie regulaminów określających ich status prawny i organizacyjny;
 11. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

§25

 1. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch do czterech członków. Komisja wybiera przewodniczącego ze swego grona na swoim pierwszym zebraniu.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
  • a)    wchodząca w skład Zarządu Stowarzyszenia;
  • b)  pozostająca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członka Zarządu Stowarzyszenia;
  • c)    skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, jeżeli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się poniżej 3 osób, Zarząd zwołuje w terminie jednego miesiąca Walne Zgromadzenie Członków celem wyboru nowych członków Komisji Rewizyjnej. Uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż 6 miesięcy.

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
  • b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
  • c) kontrolowanie działalności Zarządu
  • d) składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia;
  • e) występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§27

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze i papiery wartościowe.
 2. Na fundusze składają się:
  • a) składki członkowskie wpłacane za bieżący rok do końca I kwartału następnego roku; nowo przyjęci członkowie wpłacają opłatę składkową w ciągu 2 tygodni od otrzymania potwierdzenia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia
  • b) dotacje, granty, darowizny, zapisy i spadki;
  • c) wpływy z działalności odpłatnej

§28

Cały swój dochód Stowarzyszenie przeznacza na swą działalność statutową.

§29

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 2. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI

Działalność pożytku publicznego

§ 30

Stowarzyszenie sporządza i ogłasza:

 1. Roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
 3. Do zakresów sprawozdań, o których mowa w § 30 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje.

§ 31

Stowarzyszenie niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, przekazuje właściwemu ministrowi do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa w § 30 Statutu.

 

Rozdział VII

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§32

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§33

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym i w drugim terminie.

§34

 1. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi cel, na który mają być przekazane fundusze, i majątek Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.).