Od października 2017 roku jesteśmy operatorem 2 mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym łącznie dla 7 osób chorujących psychicznie. Wyłonieni zostaliśmy w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego wraz z innymi organizacjami pozarządowymi takimi jak BARKA, Caritas, Diakonijna Spółka Zatrudnienia, Monar, Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów. Jest to program dla osób posiadających prawo do najmu lokalu socjalnego z zasobów Miasta Poznania.

 • Miejsca w tych mieszkaniach są przydzielane przez komisję mieszkaniową przy ZKZL Poznań.
 • Warunkiem koniecznym aby otrzymać takie miejsce jest bycie umieszczonym na liście oczekujących na samodzielne mieszkanie socjalne.
 • Każdy mieszkaniec podpisuje samodzielnie umowę najmu z ZKZL Poznań.
 • W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie psychologa, terapeuty i pracownika socjalnego ze Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc.

Cele szczegółowe realizowane w mieszkaniach

 1. Zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych.
 2. Zapewnienie opieki przez wykwalifikowany personel terapeutyczny.
 3. Nauka i/lub przywracanie umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, higieną osobistą i otoczenia.
 4. Regulowanie sytuacji socjalnej oraz prawnej beneficjentów w środowisku, we współpracy z placówkami pomocy społecznej, policją, sądami, itp.
 5. Poprawa jakości relacji z rodziną i/lub osobami związanymi z mieszkańcami lokali socjalnych.
 6. Rozwój zainteresowań i umiejętności.
 7. Poprawa kontaktów społecznych, w tym umiejętności komunikacji interpersonalnej.
 8. Aktywizacja zawodowa poprzez prowadzenie terapii przez pracę, promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości oraz pomoc w poszukiwaniu pracy.
 9. Propagowanie i kształtowanie postaw pro społecznych poprzez pogadanki i zajęcia edukacyjne dotyczące problematyki zdrowotnej, obywatelskiej, prawnej, treningi budżetowe i kulinarne.
 10. Promowanie edukacji i aktywizacja mieszkańców w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Koordynator projektu Katarzyna Majer 516140928, e-mail: kontakt@zrozumiecipomoc.pl

Skip to content