Poznań, 27 września 2021 r.

ZAPYTANIE O CENĘ (rozeznanie rynku)

W związku z realizacją projektu pt.: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego DREWS w Poznaniu”, nr RPWP.07.02.02-30-0118/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc" zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dietetyka dla uczestników projektu,, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

 1. Zamawiający Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc" ul. Garbary 47, 61 - 869 Poznań NIP: 781 - 16 - 76 - 338 tel. email: kmajer@zrozumiecipomoc.pl www.zrozumiecipomoc.pl
 2. Osoba uprawniona do kontaktów Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zapytania: Katarzyna Majer, tel.: 516 140 928, email: kmajer@zrozumiecipomoc.pl
 3. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie przeprowadzenia procedury rozeznania rynku. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
 5. Przedmiot zamówienia: Usługa będzie realizowana w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego DREWS znajdującym się w Poznaniu, przy ul. Grodziskiej 14.

Świadczenie usług dietetyka dla uczestników projektu:

a. Indywidualne i grupowe poradnictwo specjalistyczne w zakresie dietetyki dla uczestników projektu, b. Grupowe zajęcia dla uczestników projektu w ramach Klubu seniora i klubu weekendowego z zakresu profilaktyki zdrowia - nawyki żywieniowe w chorobach psychicznych.

Usługa będzie zlecana na bieżąco w zależności od zapotrzebowania uczestników projektu, łącznie nie więcej niż 400 godzin.

Zadania po stronie Wykonawcy:

 • wykonanie czynności będącej przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji wsparcia.

Wymagane dokumenty:

 • informacja z ceną brutto za 1 godzinę usługi
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań przez Wykonawcę
 1. Opis sposobu przygotowania oferty: Ofertę należy przygotować w języku polskim. Należy podać cenę brutto za jedną godzinę wykonywania usługi. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi zostać opatrzona podpisem Oferenta.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w biurze zamawiającego: Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc" ul. Garbary 47, 61 - 869 Poznań w kopercie opatrzonej napisem: ZAPYTANIE OFERTOWE – usługi dietetyka w projekcie „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego DREWS w Poznaniu”, nr RPWP.07.02.02-30-0118/19.

Termin składania ofert: 08.10.2021 do godz.16.00

Do zapytania o cenę dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do zapytania o cenę

…………………, dnia ………………

…………………………………………………. Dane teleadresowe Wykonawcy

Dotyczy zapytania o cenę w ramach realizowanego projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego DREWS w Poznaniu”, nr RPWP.07.02.02-30-0118/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na „Zapytanie o cenę” na świadczenie usług dietetyka dla uczestników projektu oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Usługa

Wysokość wynagrodzenia brutto w PLN za 1 godzinę:

Kwota ta zawiera wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.

Świadczenie usług psychologa dla uczestników projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego DREWS w Poznaniu”, nr RPWP.07.02.02-30-0118/19

 

Oświadczam, że:
a/ zapoznałam/em się z zapytaniem ofertowym na ww. usługę i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;
b/ zdobyłam/em wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;
c/ w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia;
d/ posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień *;
e/ znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

………………………………………..
podpis Oferenta

 

Pobierz plik PDF TUTAJ

Skip to content